Loading...


Thang máy chính hãng - báo giá thang máy tải khách

Thảo luận trong 'Diễn đàn rao vặt - Đăng tin rao vặt miễn phí hiệu quả'


  thangmaygiadinh

  thangmaygiadinhThân thuộc forum


  Bài viết :
  101
  Thích :
  0
  Pcoin :
  303
  Đến từ :
  Hà Nội
                                                                                                              
  BAÛNG BAÙO GIAÙ                       
  NOÄI DUNG COÂNG VIEÄC:
  1/ Noäi dung bao goàm:
  - Cung caáp thang maùy vaø vaän chuyeån ñeán Chaân coâng trình
         -   Bao goàm laép ñaët , vaän haønh , phí kieåm ñònh , caáp pheùp söû duïng , baûo trì thang maùy 12 thaùng
  - Bao goàm cöùu hoä .
  - Baûo haønh mieãn phí toaøn boä thieát bò trong thôøi gian 12 thaùng, keå töø ngaøy  giao haøng cho quyù khach. Vôùi ñieàu kieän vaät tö thang maùy phaûi ñöôïc baûo quaûn caån thaän: traùnh nöôùc, traùnh va ñaäp, thieân tai, hoûa hoaïn, luõ luït, ….vv.)
   
  2/ Nội dung không bao gồm:
      -   Chöa bao goàm thueá VAT 10% hieän haønh cuûa nhaø nöôùc.
      -   Khoâng bao goàm 04 bình aêc quy cöùu hoä vaø caùc vaät tö phuï phuïc vuï cho vieäc laép ñaët vaø vaân haønh nhö: nhôùt boâi trôn ray, gieû lau, que 
           haøn, ñaù caét, ñaù maøi ...
  3/ Noäi dung khaùc :
      -    Neáu khoâng söû duïng cöùu hoä giaûm tröø 4.000.000 VNÑ (coù ñaáu noái thieát bò ñeå söû duïng UPS tröø 3.000.000VNÑ)
  GIAÙ THANG TẢI KHÁCH TIÊU CHUẨN :
     Maùy Keùo  Mitsubishi - Taiwan , Mitsubishi -  Thailan , Montanari – Italy, Torin - China , Sharp - India.
  - Tuû ñieän cho thang 60m/p : PLC MITSUBISHI – Nhaät Baûn , PLC ABB – Phaàn Lan ,VVVF JUJI ,VVVF YASKAWA
  - Tuû ñieän cho thang 90m/p : BOARD  STEP , VVVF JUJI ,VVVF YASKAWA  hoaëc tuû ngoaïi  nhaäp  STEP - Thailand vaø tuû ñieän 
     ngoïai  nhaäp  NIPPON - Malaisia .
  - Duøng inox loaïi  I   1,0MM - TAIWAN
  - Cöùu hoä boar .
  - Ray cabin : töø 300KG ñeán 700KG T78 , 1000KG T89
  - Ray ñoái troïng cho thang 60M/P : T5O
  - Ray ñoái troïng cho thang 90M/P : T78
  ray đối trọng chuyển thành ray T78
   
  3/ THANG TẢI KHÁCH 450KG-550KG 60M/P
       Máy kéo Torin cộng 35.000.000đ
   NỘI DUNGChủng loại máy kéoKích thước cabinKích thước cửaĐIỀU KHIỂNĐơn giá(VNĐ) Chưa  gồm VAT 10%
  01Thang máy Tải khách :
   450kg đến 550kg - 03stop - 60m/p
  Mitsubishi 5,5kw
  Torin 3,3kw
   
  W = 900 -1200
  D = 900 -1200
  W = 600 - 700
   H = 2000 - 2100
  PLC MITSUBISHI
  Zapan
  VVVF CÁC LOẠI
  302.000.000
  02Thang máy Tải khách :
   450kg đến 550kg - 04stop - 60m/p
  Mitsubishi 5,5kw
  Torin 4,5kw 
   
  W = 900 -1200
  D = 900 -1200
  W = 600 - 700
   H = 2000 - 2100
  PLC MITSUBISHI
  Zapan
  VVVF CÁC LOẠI
  314.000.000
  03Thang máy Tải khách :
   450kg đến 550kg - 05stop - 60m/p
  Mitsubishi 5,5kw
  Torin 3,3kw 
   
  W = 900 -1200
  D = 900 -1200
  W = 600 - 700
   H = 2000 - 2100
  PLC MITSUBISHI
  Zapan
  VVVF CÁC LOẠI
  326.000.000
  04Thang máy Tải khách :
   450kg đến 550kg  - 06stop - 60m/p
  Mitsubishi 5,5kw
  Torin 3,5kw 
   
  W = 900 -1200
  D = 900 -1200
  W = 600 - 700
   H = 2000 - 2100
  PLC MITSUBISHI
  Zapan
  VVVF CÁC LOẠI
  338.000.000
  05Thang máy Tải khách :
   450kg đến 550kg - 07stop - 60m/p
  Mitsubishi 5,5kw
  Torin 3,3kw 
  W = 900 -1200
  D = 900 -1200
  W = 600 - 700
   H = 2000 - 2100
  PLC MITSUBISHI
  Zapan
  VVVF CÁC LOẠI
  350.000.000
  Các stop tiếp theo cộng 01 stop 12.000.000
   
  5/ THANG TẢI KHÁCH 600KG-700KG 60M/P:
   NỘI DUNGChủng loại máy kéoKích thước cabinKích thước cửaĐIỀU KHIỂNĐơn giá(VNĐ)Chưa  gồm VAT 10%
  01Thang máy Tải khách :
   600kg đến 700kg - 03stop - 60m/p
  Mitsubishi 7,5kw
  SHARP 6,7kw
   
  W = 1200 -1600
  D = 1200 -1350
    W = 800 - 900
   H = 2000 - 2100
  PLC MITSUBISHI
  Zapan
  VVVF CÁC LOẠI
  300.000.000
  02Thang máy Tải khách :
   600kg đến 700kg - 04stop - 60m/p
  Mitsubishi 7,5kw
  SHARP 6,7kw
   
   
  W = 1200 -1600
  D = 1200 -1350
    W = 800 - 900
   H = 2000 - 2100
  PLC MITSUBISHI
  Zapan
  VVVF CÁC LOẠI
  310.000.000
  03Thang máy Tải khách :
   600kg đến 700kg - 05stop - 60m/p
  Mitsubishi 7,5kw
  SHARP 6,7kw
   
   
  W = 1200 -1600
  D = 1200 -1350
    W = 800 - 900
   H = 2000 - 2100
  PLC MITSUBISHI
  Zapan
  VVVF CÁC LOẠI
  321.000.000
  04Thang máy Tải khách :
   600kg đến 700kg - 06stop - 60m/p
  Mitsubishi 7,5kw
  SHARP 6,7kw
   
   
  W = 1200 -1600
  D = 1200 -1350
    W = 800 - 900
   H = 2000 - 2100
  PLC MITSUBISHI
  Zapan
  VVVF CÁC LOẠI
  333.000.000
  05Thang máy Tải khách :
   600kg đến 700kg - 07stop - 60m/p
  Mitsubishi 7,5kw
  SHARP 6,7kw
   
  W = 1200 -1600
  D = 1200 -1350
    W = 800 - 900
   H = 2000 - 2100
  PLC MITSUBISHI
  Zapan
  VVVF CÁC LOẠI
  345.000.000
  Các stop tiếp theo cộng 01 stop 13,500.000