Loading... 1. BÁO GIÁ THANG MÁY LIÊN DOANH
   
  1, Thang máy tải khách  300 đến 350 kg , 60m/p giá khoảng 270 triệu(3 stop) đến 330 triệu(7 stop).
  Mỗi stop thêm 15 triệu
  2 , Thang máy tải khách từ 300kg -350 kg , 90m/p giá khoảng 380 triệu (3 stop) đến 465 triệu( 7 stop_)
  Mỗi stop thêm 20 triệu
  3, Thang máy tải khách từ 450 kg – 500 kg , 60m/p giá khoảng 290 triệu đến 350 triệu
  Mỗi stop cộng 15 triệu
  4, Thang máy tải khách 450 kg – 500 kg, 90 m/p giá khoảng 415 triệu đến 515 triệu
              Mỗi stop ộng tyheem 15 tr
  5 Thang máy tải khách 600 kg  đến 700 kg, 60m/p giá khoảng 310 tr đnế 360 tr,
   mỗi stop thêm 11 triệu
  6, Thang máy tải khách 600 kg đến 750 kg, 90m/p giá khoảng 435 tr đến 535 triêu
  7,Thang máy tải khách  900 đến 1000 kg, 60 M/P giá khoảng 440 tr đến 520 tr
  8, Thang máy tải khách  900 đến 1000 kg, 90 m/p giá khoảng 520 tr đến 630 triệu
   
  TƯ VẤN - CUNG CẤP THIẾT BỊ - LẮP ĐẶT - BẢO TRÌ THANG MÁY MITSUBISHI NHẬT BẢN, XUẤT XỨ THÁI LAN
  Địa chỉ:
  - Trụ sở: Số 8/2A, Ngõ Tự Do - Đại La - Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội
  - Văn phòng giao dịch: Số 4A - 40/60 Phố Tạ Quang Bửu - Bách Khoa - Hà Nội
   Hotline: 0913.230.706 ( Mr. Cường – Giám đốc )                               
           PKD: Ms. Thùy  043.868.3211­


  Tags:
  #thang-máy #thang-máy-mitsubishi #thang-máy-tải-khách #thang-máy-chính-hãng #thang-máy-liên-doanh
  Đăng bởi: thangmaygiadinh,26.02.18 16:48 trong diễn đàn: Các rao vặt khác
 2.                                                                                                             
  BAÛNG BAÙO GIAÙ                       
  NOÄI DUNG COÂNG VIEÄC:
  1/ Noäi dung bao goàm:
  - Cung caáp thang maùy vaø vaän chuyeån ñeán Chaân coâng trình
         -   Bao goàm laép ñaët , vaän haønh , phí kieåm ñònh , caáp pheùp söû duïng , baûo trì thang maùy 12 thaùng
  - Bao goàm cöùu hoä .
  - Baûo haønh mieãn phí toaøn boä thieát bò trong thôøi gian 12 thaùng, keå töø ngaøy  giao haøng cho quyù khach. Vôùi ñieàu kieän vaät tö thang maùy phaûi ñöôïc baûo quaûn caån thaän: traùnh nöôùc, traùnh va ñaäp, thieân tai, hoûa hoaïn, luõ luït, ….vv.)
   
  2/ Nội dung không bao gồm:
      -   Chöa bao goàm thueá VAT 10% hieän haønh cuûa nhaø nöôùc.
      -   Khoâng bao goàm 04 bình aêc quy cöùu hoä vaø caùc vaät tö phuï phuïc vuï cho vieäc laép ñaët vaø vaân haønh nhö: nhôùt boâi trôn ray, gieû lau, que 
           haøn, ñaù caét, ñaù maøi ...
  3/ Noäi dung khaùc :
      -    Neáu khoâng söû duïng cöùu hoä giaûm tröø 4.000.000 VNÑ (coù ñaáu noái thieát bò ñeå söû duïng UPS tröø 3.000.000VNÑ)
  GIAÙ THANG TẢI KHÁCH TIÊU CHUẨN :
     Maùy Keùo  Mitsubishi - Taiwan , Mitsubishi -  Thailan , Montanari – Italy, Torin - China , Sharp - India.
  - Tuû ñieän cho thang 60m/p : PLC MITSUBISHI – Nhaät Baûn , PLC ABB – Phaàn Lan ,VVVF JUJI ,VVVF YASKAWA
  - Tuû ñieän cho thang 90m/p : BOARD  STEP , VVVF JUJI ,VVVF YASKAWA  hoaëc tuû ngoaïi  nhaäp  STEP - Thailand vaø tuû ñieän 
     ngoïai  nhaäp  NIPPON - Malaisia .
  - Duøng inox loaïi  I   1,0MM - TAIWAN
  - Cöùu hoä boar .
  - Ray cabin : töø 300KG ñeán 700KG T78 , 1000KG T89
  - Ray ñoái troïng cho thang 60M/P : T5O
  - Ray ñoái troïng cho thang 90M/P : T78
  ray đối trọng chuyển thành ray T78
   
  3/ THANG TẢI KHÁCH 450KG-550KG 60M/P
       Máy kéo Torin cộng 35.000.000đ


   NỘI DUNGChủng loại máy kéoKích thước cabinKích thước cửaĐIỀU KHIỂNĐơn giá(VNĐ) Chưa  gồm VAT 10%
  01Thang máy Tải khách :
   450kg đến 550kg - 03stop - 60m/p
  Mitsubishi 5,5kw
  Torin 3,3kw
   
  W = 900 -1200
  D = 900 -1200
  W = 600 - 700
   H = 2000 - 2100
  PLC MITSUBISHI
  Zapan
  VVVF CÁC LOẠI
  302.000.000
  02Thang máy Tải khách :
   450kg đến 550kg - 04stop - 60m/p
  Mitsubishi 5,5kw
  Torin 4,5kw 
   
  W = 900 -1200
  D = 900 -1200
  W = 600 - 700
   H = 2000 - 2100
  PLC MITSUBISHI
  Zapan
  VVVF CÁC LOẠI
  314.000.000
  03Thang máy Tải khách :
   450kg đến 550kg - 05stop - 60m/p
  Mitsubishi 5,5kw
  Torin 3,3kw 
   
  W = 900 -1200
  D = 900 -1200
  W = 600 - 700
   H = 2000 - 2100
  PLC MITSUBISHI
  Zapan
  VVVF CÁC LOẠI
  326.000.000
  04Thang máy Tải khách :
   450kg đến 550kg  - 06stop - 60m/p
  Mitsubishi 5,5kw
  Torin 3,5kw 
   
  W = 900 -1200
  D = 900 -1200
  W = 600 - 700
   H = 2000 - 2100
  PLC MITSUBISHI
  Zapan
  VVVF CÁC LOẠI
  338.000.000
  05Thang máy Tải khách :
   450kg đến 550kg - 07stop - 60m/p
  Mitsubishi 5,5kw
  Torin 3,3kw 
  W = 900 -1200
  D = 900 -1200
  W = 600 - 700
   H = 2000 - 2100
  PLC MITSUBISHI
  Zapan
  VVVF CÁC LOẠI
  350.000.000
  Các stop tiếp theo cộng 01 stop 12.000.000

   
  5/ THANG TẢI KHÁCH 600KG-700KG 60M/P:


   NỘI DUNGChủng loại máy kéoKích thước cabinKích thước cửaĐIỀU KHIỂNĐơn giá(VNĐ)Chưa  gồm VAT 10%
  01Thang máy Tải khách :
   600kg đến 700kg - 03stop - 60m/p
  Mitsubishi 7,5kw
  SHARP 6,7kw
   
  W = 1200 -1600
  D = 1200 -1350
    W = 800 - 900
   H = 2000 - 2100
  PLC MITSUBISHI
  Zapan
  VVVF CÁC LOẠI
  300.000.000
  02Thang máy Tải khách :
   600kg đến 700kg - 04stop - 60m/p
  Mitsubishi 7,5kw
  SHARP 6,7kw
   
   
  W = 1200 -1600
  D = 1200 -1350
    W = 800 - 900
   H = 2000 - 2100
  PLC MITSUBISHI
  Zapan
  VVVF CÁC LOẠI
  310.000.000
  03Thang máy Tải khách :
   600kg đến 700kg - 05stop - 60m/p
  Mitsubishi 7,5kw
  SHARP 6,7kw
   
   
  W = 1200 -1600
  D = 1200 -1350
    W = 800 - 900
   H = 2000 - 2100
  PLC MITSUBISHI
  Zapan
  VVVF CÁC LOẠI
  321.000.000
  04Thang máy Tải khách :
   600kg đến 700kg - 06stop - 60m/p
  Mitsubishi 7,5kw
  SHARP 6,7kw
   
   
  W = 1200 -1600
  D = 1200 -1350
    W = 800 - 900
   H = 2000 - 2100
  PLC MITSUBISHI
  Zapan
  VVVF CÁC LOẠI
  333.000.000
  05Thang máy Tải khách :
   600kg đến 700kg - 07stop - 60m/p
  Mitsubishi 7,5kw
  SHARP 6,7kw
   
  W = 1200 -1600
  D = 1200 -1350
    W = 800 - 900
   H = 2000 - 2100
  PLC MITSUBISHI
  Zapan
  VVVF CÁC LOẠI
  345.000.000
  Các stop tiếp theo cộng 01 stop 13,500.000  Tags:
  #thang-nâng #thang-máy-tải-khách #giá-tháng-máy #thang-máy-chính-hãng
  Đăng bởi: thangmaygiadinh,25.01.18 9:07 trong diễn đàn: Các rao vặt khác
 3. CÔNG TY THANG MÁY MAI TÂM
  CMECO - ELEVATOR
   TƯ VẤN - CUNG CẤP THIẾT BỊ - LẮP ĐẶT - BẢO TRÌ THANG MÁY MITSUBISHI NHẬT BẢN, XUẤT XỨ THÁI LAN
   THANG CUỐN - MITSUBISHI  Mr.Cường 091.323.0706

  Topics tagged under thang-máy-tải-khách on Diễn đàn rao vặt - Đăng tin rao vặt miễn phí hiệu quả Clip_image002

  Thang cuốn, trong một số trường hợp cũng được gọi là thang máy hay cầu thang máy, là một thiết bị vận chuyển người, dạng băng tải. Thang cuốn gồm hệ thống những bước thang có thể chuyển lên trên hay xuống dưới liên tục luân phiên nhau thành vòng tròn khép kín, và ăn khớp với nhau bằng những khe sâu trên bề mặt. Đường đi của thang cuốn phổ biến là đường thẳng nhưng một số khác được thiết kế dạng xoắn ốc để tiết kiệm diện tích. Thang cuốn thường được lắp đặt ở các sân bay siêu thị, trung tâm thương mại, các ga  tàu điện... Thang cuốn hiện đại được sử dụng từng đôi với một chiều lên và một chiều xuống.
  Để giảm bớt tai nạn, thang cuốn hiện đại có những mô hình kiểu mẫu sau:
  ·[size=9]                    [/size]Đa số, thang cuốn có tay vịn chuyển động theo kịp sự chuyển động bước thang để giúp người đi giữ thăng bằng khi thang dừng đôt ngột bởi lí do nào đó.
  ·[size=9]                    [/size]Có tấm đệm chân ở đầu trên và đầu dưới chiều dài thang giúp người đi giữ thăng bằng khi kết thúc.
  ·[size=9]                    [/size]Có ánh sáng phân ranh giới các bước thang bằng đèn huỳnh quang được nhuộm màu màu xanh lục, được gắn bên trong cơ chế vận hành của thang.
  ·[size=9]                    [/size]Hai hay ba bước thang đầu tiên và cuối cùng được thiết kế thành chuỗi bằng phẳng để người đi cảm thấy dễ theo kịp tốc độ của thang do quán tính.
  ·[size=9]                    [/size]Những đường ranh giới ở đầu hoặc cạnh bước thang được sơn màu vàng nổi bật như một lời cảnh báo.
  ·[size=9]                    [/size]Hướng di chuyển (lên hay xuống) và tốc độ của thang có thể kiểm soát được theo thời gian trong ngày, hay theo lưu lượng người đi trên đó.
  Một số tai nạn thang cuốn cơ học thể tránh bằng việc tuân thủ một số khuyến cáo an toàn đơn giản sau:
  ·[size=9]                    [/size]Giữ tay vịn.
  ·[size=9]                    [/size]Không sử dụng thang cuốn với mục đích vận chuyển các kiện hàng lớn hay đẩy hàng trên các thiết bị có bánh xe.
  ·[size=9]                    [/size]Không nên sử dụng thang cuốn khi đi bằng nạng.
  ·[size=9]                    [/size]Kiểm tra y phục như  váy, cà vạt, khăn choàng, giây giày... để tránh bị quấn vào khe thang.
  ·[size=9]                    [/size]Trẻ em cần phải có người lớn đi kèm.
  ·[size=9]                    [/size]Nhìn thẳng về hướng đi.
  ·[size=9]                    [/size]Khi kết thúc lượt đi nên ra khỏi khu vực thang để tránh ùn tắc.
  ·[size=9]                    [/size]Đứng nép về một bên thang để người khác có thể đi qua khi họ cần.


  Tags:
  #thang-máy #thang-máy-mitsubishi #thang-máy-chính-hãng #thang-máy-tải-khách #giá-thang-máy
  Đăng bởi: thangmaygiadinh,25.01.18 9:05 trong diễn đàn: Các rao vặt khác
 4. CÔNG TY THANG MÁY MAI TÂM
  CMECO - ELEVATOR
   TƯ VẤN - CUNG CẤP THIẾT BỊ - LẮP ĐẶT - BẢO TRÌ THANG MÁY MITSUBISHI NHẬT BẢN, XUẤT XỨ THÁI LAN
   THANG CUỐN - MITSUBISHI  Mr.Cường 091.323.0706

  Topics tagged under thang-máy-tải-khách on Diễn đàn rao vặt - Đăng tin rao vặt miễn phí hiệu quả Clip_image002

  Thang cuốn, trong một số trường hợp cũng được gọi là thang máy hay cầu thang máy, là một thiết bị vận chuyển người, dạng băng tải. Thang cuốn gồm hệ thống những bước thang có thể chuyển lên trên hay xuống dưới liên tục luân phiên nhau thành vòng tròn khép kín, và ăn khớp với nhau bằng những khe sâu trên bề mặt. Đường đi của thang cuốn phổ biến là đường thẳng nhưng một số khác được thiết kế dạng xoắn ốc để tiết kiệm diện tích. Thang cuốn thường được lắp đặt ở các sân bay siêu thị, trung tâm thương mại, các ga  tàu điện... Thang cuốn hiện đại được sử dụng từng đôi với một chiều lên và một chiều xuống.
  Để giảm bớt tai nạn, thang cuốn hiện đại có những mô hình kiểu mẫu sau:
  ·[size=9]                    [/size]Đa số, thang cuốn có tay vịn chuyển động theo kịp sự chuyển động bước thang để giúp người đi giữ thăng bằng khi thang dừng đôt ngột bởi lí do nào đó.
  ·[size=9]                    [/size]Có tấm đệm chân ở đầu trên và đầu dưới chiều dài thang giúp người đi giữ thăng bằng khi kết thúc.
  ·[size=9]                    [/size]Có ánh sáng phân ranh giới các bước thang bằng đèn huỳnh quang được nhuộm màu màu xanh lục, được gắn bên trong cơ chế vận hành của thang.
  ·[size=9]                    [/size]Hai hay ba bước thang đầu tiên và cuối cùng được thiết kế thành chuỗi bằng phẳng để người đi cảm thấy dễ theo kịp tốc độ của thang do quán tính.
  ·[size=9]                    [/size]Những đường ranh giới ở đầu hoặc cạnh bước thang được sơn màu vàng nổi bật như một lời cảnh báo.
  ·[size=9]                    [/size]Hướng di chuyển (lên hay xuống) và tốc độ của thang có thể kiểm soát được theo thời gian trong ngày, hay theo lưu lượng người đi trên đó.
  Một số tai nạn thang cuốn cơ học thể tránh bằng việc tuân thủ một số khuyến cáo an toàn đơn giản sau:
  ·[size=9]                    [/size]Giữ tay vịn.
  ·[size=9]                    [/size]Không sử dụng thang cuốn với mục đích vận chuyển các kiện hàng lớn hay đẩy hàng trên các thiết bị có bánh xe.
  ·[size=9]                    [/size]Không nên sử dụng thang cuốn khi đi bằng nạng.
  ·[size=9]                    [/size]Kiểm tra y phục như  váy, cà vạt, khăn choàng, giây giày... để tránh bị quấn vào khe thang.
  ·[size=9]                    [/size]Trẻ em cần phải có người lớn đi kèm.
  ·[size=9]                    [/size]Nhìn thẳng về hướng đi.
  ·[size=9]                    [/size]Khi kết thúc lượt đi nên ra khỏi khu vực thang để tránh ùn tắc.
  ·[size=9]                    [/size]Đứng nép về một bên thang để người khác có thể đi qua khi họ cần.


  Tags:
  #thang-máy #thang-máy-tải-khách #thang-máy-mitsubishi #thang-máy-chính #thang-máy-gia-đình
  Đăng bởi: thangmaygiadinh,12.01.18 8:12 trong diễn đàn: Dịch vụ tại nhà
 5. CÔNG TY THANG MÁY MAI TÂM
  CMECO - ELEVATOR
   TƯ VẤN - CUNG CẤP THIẾT BỊ - LẮP ĐẶT - BẢO TRÌ THANG MÁY MITSUBISHI NHẬT BẢN, XUẤT XỨ THÁI LAN
   
          Chúng tôi luôn xem quyền lợi của khách hàng như của chính mình để xứng
  đáng với vai trò là đối tác thân thiết, tin cậy và lâu dài của Quý khách hàng. Đến với chúng tôi, Quý khách có thể hoàn toàn tin tưởng và yên tâm về “Chất lượng, độ thẩm mỹ, an toàn, tính ổn định và giá cả” vì Thang máy Mai Tâm đang quy tụ những nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thang máy ở Việt Nam. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn (Miễn phí) và báo giá sớm nhất
  Địa chỉ:
  - Trụ sở: Số 8/2A, Ngõ Tự Do - Đại La - Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội
  - Văn phòng giao dịch: Số 4A - 40/60 Phố Tạ Quang Bửu - Bách Khoa - Hà Nội
  - Điện thoại: (024).3868.3211 Fax: (024).3623.1494                                                       
             
  https://youtu.be/5ocZEFqLMbE
                                     
  Website:
                         http://thangmaymitsubishi.com
                         http://www.thangmaymitsubishi.net.vn
   
  E-mail:
                 thangmaymitsubishi@gmail.com
   Hotline: 0913.230.706 ( Mr. Cường – Giám đốc )                               
           PKD: Ms. Thùy  043.868.3211­


  Tags: #giá-thang-máy #thang-máy #thang-máy-tải-khách #thang-máy-thái-lan #thang-máy-liên-doanh
  Đăng bởi: thangmaygiadinh,08.01.18 8:45 trong diễn đàn: Bất động sản Khác
 6. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG - NỘI THẤT - LẮP MÁY MAI TÂM
  THANG MÁY MAI TÂM (CMECO ELEVATOR)
                                                                                                                                                                    
  TƯ VẤN - CUNG CẤP THIẾT BỊ - LẮP ĐẶT - BẢO TRÌ THANG MÁY MITSUBISHI
  Giấy phép kinh doanh số 0102003908
  CMECO ELEVATOR - Nhà phân phối chính hãng thang máy, thang cuốn MITSUBISHI Nhật Bản (Xuất xứ ThaiLand) thang tải khách (có phòng máy, không phòng máy) thang tải hàng, thang bệnh viện, thang cuốn.
  Thang máy, thang may, thang cuốn, Thang máy gia đình, thang máy tải khách, thang máy bệnh viện, thang máy không phòng máy, thang máy nâng hàng, thang máy nhật, thang máy thái lan, thang máy xây dựng, thang máy Mitsubishi....
  chúng tôi phát triển và sáng tạo trong mọi điều kiện, chúng tôi sẵn sàng đón nhận những yêu cầu của quý khách để đưa ra được những tư vấn hợp lý về kỹ thuật xây dựng hố thang máy mới hoặc cải tạo lại hiệu quả và kinh tế nhất. Dịch vụ hậu mãi cũng là một khâu quan trọng và được công ty chúng tôi đặc biệt chú trọng đã và đang nâng cao không ngừng nhằm đảm bảo cho thang máy của quý khách luôn hoạt động trong tình trạng an toàn và ổn định nhất.
   
  TRÂN TRỌNG!                          
  ĐC: 4A ngách 40/60 Phố Tạ Quang Bửu - Bách Khoa - Hà Nội
  ĐT:   024. 38683211- Ms. Thùy - PKD
  LH: Mr. Cường (Giám đốc)   Mobile :   0913.230.706
  https://youtu.be/5ocZEFqLMbE
   
  Mail:  thangmaymitsubishi@gmail.com
  Website: http://thangmaymitsubishi.com
                 http://thangmaymaitam.com
                  http://thangmaymitsubishi.net.vn
                 


  Tags: #thang-máy #thang-máy-chính-hãng #thang-máy-gia-đình #thang-máy-tải-khách #thang-máy-liên-doanh
  Đăng bởi: thangmaygiadinh,27.12.17 8:19 trong diễn đàn: Dịch vụ tại nhà
 7. CÔNG TY THANG MÁY MAI TÂM
  CMECO ELEVATOR
                                                            

  GIỚI THIỆU thang máy Mitsubishi không có phòng máy

      Sử dụng loại thang không phòng máy tiết kiệm được diện tích cho hệ thống thang máy, nhưng vẫn đảm bảo diện tích cabin.
  Có 2 loại vận hành cửa điện: cửa 2 panel trượt về 1 bên (SEB-0) và cửa 4 tấm panel mở từ giữa với bộ cảm ứng ánh sáng ở cửa.
    TƯ VẤN - CUNG CẤP THIẾT BỊ - LẮP ĐẶT - BẢO TRÌ THANG MÁY MITSUBISHI NHẬT BẢN, XUẤT XỨ THÁI LAN
  Giấy phép kinh doanh số 0102003908
  Đại diện cho nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam thang máy Mitsubishi Nhật Bản - Xuất xứ Thái Lan. Với kinh nghiệm 20 năm về lắp máy cùng đội ngũ kỹ sư lành nghề và máy móc trang thiết bị hiện đại. Công ty tự hào đã cung cấp chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đến Khách hàng.
  Địa chỉ:
  - Trụ sở: Số 8/2A, Ngõ Tự Do - Đại La - Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội
  - Văn phòng giao dịch: Số 4A - 40/60 Phố Tạ Quang Bửu - Bách Khoa - Hà Nội
  - Điện thoại: (024).3868.3211 Fax: (024).3623.1494  
           
  Website:
  http://thangmaymitsubishi.net.vn
                 http://thangmaymitsubishi.com 
   
  E-mail:
  thangmaymitsubishi@gmail.com
   Hotline: 0913.230.706 ( Mr. Cường – Giám đốc )   
  PKD: Ms. Thùy  043.868.3211­


  Tags: #thang-máy #thang-máy-tải-khách #giá-thang-máy #thang-máy-gia-đình #thang-nâng
  Đăng bởi: thangmaygiadinh,22.12.17 10:06 trong diễn đàn: Dịch vụ tại nhà
 8. Thang máy tiết kiệm diện tích           
  Ngày nay ở các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn...quỹ đất ngày một hạn hẹp, lượng dân cư, gia đình vào các thành phố này ngày càng nhiều, khiến cho diện tích sinh hoạt vốn đã chật hẹp nay còn gò bó hơn, chính vì vậy việc xây dựng của các ngôi nhà ngày càng cao để chiếm lĩnh không gian trên cao là một giải pháp cho các gia đình, các ngôi nhà ở thành phố.
  Nắm bắt được nhu cầu thiết yếu của xã hội công ty thang máy Mai Tâm chúng tôi cho ra đời dòng thang máy tiết kiệm diện tích, để đáp ứng nhu cầu sử dụng đi lại của gia đình thì thang máy gia đình mini tiết kiệm diện tích của chúng tôi có thể áp dụng cho các tòa nhà lên đến 10 tầng với lưu lượng mỗi lần lên xuống từ 3 đến 5 người, với diện tích bé như vậy thì có thể lắp đặt ngay vào giữa lòng của cầu thang bộ, đồng thời trang trí vách bằng kính chịu lực để tạo thành thang máy quan sát trong gia đình. Ngoài ra với tiết diện cabin bé nên dòng thang máy này cũng rất tiết kiệm điện, do chỉ vận hành với loại động cơ từ 2,2KW nên loại thang máy mini này sẽ phù hợp với tiêu dùng gia đình.
  Xã hội phát triển với nhu cầu cuộc sống ngày càng được nâng cao hơn thì thang máy cũng dần trở thành thiết bị thiết yếu tại các gia đình ở thành phố. Thang máy giúp con người di chuyển lên xuống nhẹ nhàng và an toàn, người già và trẻ em tránh được những bậc thang bộ nguy hiểm. Chính vì vậy để được tu vấn chi tiết cụ thể với từng gia đình có diện tích không gian sử dụng khác nhau xin quý khách hàng vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn qua số hotline: 091.3230.706  - Công ty thang máy Mai Tâm
  Địa chỉ:
  - Trụ sở: Số 8/2A, Ngõ Tự Do - Đại La - Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội
  - Văn phòng giao dịch: Số 4A - 40/60 Phố Tạ Quang Bửu - Bách Khoa - Hà Nội
  - Điện thoại: (024).3868.3211 Fax: (024).3623.1494


  Tags:
  #giá-thang-máy #thang-máy-liên-doanh #thang-máy-tải-khách #thang-nâng #thang-máy-gia-đình
  Đăng bởi: thangmaygiadinh,18.12.17 8:42 trong diễn đàn: Các rao vặt khác
 9. THANG MÁY LIÊN DOANH
  Thang máy hiện nay được đánh giá là một trong những mặt hàng có thị trường đầy tiềm năng. Với xu thế phát triển không ngừng của xã hội hóa khiến cho nhu cầu sử dụng thang máy ngày càng nhiều.
  Thang máy hiện nay có hai loại cơ bản, thang máy nhập khẩu và thang máy liên doanh. Với mỗi loại đều mang những ưu, nhược điểm cơ bản và cộng hưởng cho nhau trong thị trường hàng tiêu dùng. Tuy nhiên, xu hướng mà các gia đình lựa chọn hiện nay chính là thang máy nhập khẩu để đảm bảo về chất lượng khi sử dụng.
  Khác với thang máy nhập khẩu đồng bộ nguyên chiếc, thang máy liên doanh chỉ nhập khẩu các linh kiện máy móc đồng bộ của các hãng nổi tiếng nước ngoài, kết hợp với lắp ráp cabin trong nước. Do không phải chịu thuế nhập khẩu quá lớn, nên giá thang máy gia đình liên doanh cũng thấp hơn, chỉ bằng 1/2 so với thang nhập, phí bảo trì và thay thế linh kiện cũng thấp hơn. Ngoài ra, do đặc trưng là cabin được sản xuất trong nước nên vẫn có thể tùy chỉnh kích thước hố thang phù hợp với mỗi kiểu công trình.
  Tuy nhiên, theo kích thước riêng của mỗi công trình nên phần nội thất cabin không được tinh xảo so với thang nhập. Hiện tại, nếu so sánh về chất lượng thì thang máy liên doanh chưa thể bằng thang máy nhập, nhiều gia đình vì thế chọn dùng thang máy nhập khẩu để đảm bảo chất lượng hơn.
    xin hệ qua số điện thoại hotline: Mr.Cường 0913230706 để được tư vấn chi tiết.
   CÔNG TY THANG MÁY MAI TÂM
  CMECO - ELEVATOR
   TƯ VẤN - CUNG CẤP THIẾT BỊ - LẮP ĐẶT - BẢO TRÌ THANG MÁY MITSUBISHI NHẬT BẢN, XUẤT XỨ THÁI LAN
   
  VPGD: Số 4 - ngách 40/60 Tạ Quang Bửu - Bách Khoa - Hà Nội
  - Điện thoại: Ms.Thùy (024).3868.3211 Fax: (024).3623.1494


  Tags:
  #thang-máy-chính-hãng #giá-thang-máy #thang-máy-tải-khách #thang-gia-đình
  Đăng bởi: thangmaygiadinh,18.12.17 8:40 trong diễn đàn: Dịch vụ tại nhà
 10. CÔNG TY THANG MÁY MAI TÂM
  CMECO ELEVATOR
                                                              

  GIỚI THIỆU thang máy Mitsubishi không có phòng máy

      Sử dụng loại thang không phòng máy tiết kiệm được diện tích cho hệ thống thang máy, nhưng vẫn đảm bảo diện tích cabin.
  Có 2 loại vận hành cửa điện: cửa 2 panel trượt về 1 bên (SEB-0) và cửa 4 tấm panel mở từ giữa với bộ cảm ứng ánh sáng ở cửa.
    TƯ VẤN - CUNG CẤP THIẾT BỊ - LẮP ĐẶT - BẢO TRÌ THANG MÁY MITSUBISHI NHẬT BẢN, XUẤT XỨ THÁI LAN
  Giấy phép kinh doanh số 0102003908
  Đại diện cho nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam thang máy Mitsubishi Nhật Bản - Xuất xứ Thái Lan. Với kinh nghiệm 20 năm về lắp máy cùng đội ngũ kỹ sư lành nghề và máy móc trang thiết bị hiện đại. Công ty tự hào đã cung cấp chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đến Khách hàng.
  Địa chỉ:
  - Trụ sở: Số 8/2A, Ngõ Tự Do - Đại La - Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội
  - Văn phòng giao dịch: Số 4A - 40/60 Phố Tạ Quang Bửu - Bách Khoa - Hà Nội
  - Điện thoại: (024).3868.3211 Fax: (024).3623.1494   
           
  https://youtu.be/PxRm4QyBQxU
           
  Website: http://thangmaymitsubishi.net.vn
                 http://thangmaymitsubishi.com  
   
  E-mail:
  thangmaymitsubishi@gmail.com
   Hotline: 0913.230.706 ( Mr. Cường – Giám đốc )    
  PKD: Ms. Thùy  043.868.3211­


  Tags: #thang-máy #thang-máy-tải-khách #thang-gia-đình #thang-chính-hãng
  Đăng bởi: thangmay456,30.10.17 16:01 trong diễn đàn: Dịch vụ tại nhà
 11.                                           CÔNG TY THANG MÁY MAI TÂM
  - Văn phòng giao dịch –
   
          CÔNG TY THANG MÁY MAI TÂM
  CMECO ELEVATOR
   TƯ VẤN - CUNG CẤP THIẾT BỊ - LẮP ĐẶT - BẢO TRÌ THANGMÁY MITSUBISHI NHẬT BẢN, XUẤT XỨ THÁI LAN
   
  Đại diện cho nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam thang máy Mitsubishi Nhật Bản - Xuất xứ Thái Lan. Với kinh nghiệm 20 năm về lắp máy cùng đội ngũ kỹ sư lành nghề và máy móc trang thiết bị hiện đại. Công ty tự hào đã cung cấp chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đến Khách hàng.
  Địa chỉ:
  - Trụ sở: Số 8/2A, Ngõ Tự Do - Đại La - Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội
  - Văn phòng giao dịch: Số 4A - 40/60 Phố Tạ Quang Bửu - Bách Khoa - Hà Nội
  - Điện thoại: (024).3868.3211 Fax: (024).3623.1494
             
  https://youtu.be/5ocZEFqLMbE
   
  Website:
                         http://thangmaymitsubishi.com
                         http://www.thangmaymitsubishi.net.vn
   
  E-mail:
                      thangmaymitsubishi@gmail.com
   Hotline: 0913.230.706 ( Mr. Cường – Giám đốc )       
  PKD: Ms. Thùy  043.868.3211­


  Tags: #thang-máy #thang-máy-liên-doanh #thang-máy-tải-khách
  Đăng bởi: thangmay456,26.10.17 11:03 trong diễn đàn: Dịch vụ tại nhà
 12. CÔNG TY THANG MÁY MAI TÂM
  CMECO ELEVATOR
  TƯ VẤN - CUNG CẤP THIẾT BỊ - LẮP ĐẶT - BẢO TRÌ THANG MÁY
                                     MITSUBISHI NHẬT BẢN
  Giấy phép kinh doanh số 0102003908
  thang máy, thang cuốn MITSUBISHI thang tải khách (có phòng máy, không phòng máy) thang tải hàng, [url=file:///C:/Documents and Settings/Microsoft/Desktop/%C4%91%C4%83ng tin/thangmaymitsubishi.com]thang bệnh viện[/url], thang cuốn, thang máy nhật, thang máy nhật bản, cấu tạo thang máy,

  [url=file:///C:/Documents and Settings/Microsoft/Desktop/%C4%91%C4%83ng tin/thangmaymitsubishi.com]Thang máy[/url], thang may, thang cuốn, Thang máy gia đình, thang máy tải khách, thang máy bệnh viện, thang máy không phòng máy, thang máy nâng hàng, thang máy nhật, thang máy thái lan, thang máy xây dựng, thang máy Mitsubishi

  Đại diện cho nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam thang máy Mitsubishi Nhật Bản (Xuất xứ Thái Lan). Với kinh nghiệm 20 năm về lắp máy cùng đội ngũ kỹ sư lành nghề và máy móc trang thiết bị hiện đại. Công ty Thang Máy Mai Tâm tự hào đã cung cấp chất lượng sản phẩm và Dịch vụ tốt nhất đến Khách hàng.
  https://youtu.be/PxRm4QyBQxU
   
  website: http://thangmaymitsubishi.com
  Đường dây nóng: 0913.230.706 (Mr. Cường)
                       PKD: Ms.Thùy
   Điện thoại: (024).3868.3211 Fax: (04).3623.1494
   Email: thangmaymitsubishi@gmail.com
  Địa chỉ:- Trụ sở: 8/2A Đại La - Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội
  -          Văn phòng giao dịch: Số 4A - 40/60 Phố Tạ Quang Bửu - Bách Khoa - Hà Nội
  Qua 10 năm phát triển và phục vụ khách hang trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt và bảo hành thang máy. Công ty thang máy Mai Tâm luôn sẵn sàng phục vụ quý khách với phương châm an toàn, chất lượng và uy tín


  Tags: #thang-máy #thang-máy-tải-khách #thang-máy-gia-đình
  Đăng bởi: thangmay456,16.10.17 10:46 trong diễn đàn: Các rao vặt khác
 13. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG - NỘI THẤT - LẮP MÁY MAI TÂM
  THANG MÁY MAI TÂM (CMECO ELEVATOR)
                                                                                                                                                                    
  TƯ VẤN - CUNG CẤP THIẾT BỊ - LẮP ĐẶT - BẢO TRÌ THANG MÁY MITSUBISHI
  Giấy phép kinh doanh số 0102003908
  CMECO ELEVATOR - Nhà phân phối chính hãng thang máy, thang cuốn MITSUBISHI Nhật Bản (Xuất xứ ThaiLand) thang tải khách (có phòng máy, không phòng máy) thang tải hàng, thang bệnh viện, thang cuốn.
  Thang máy, thang may, thang cuốn, Thang máy gia đình, thang máy tải khách, thang máy bệnh viện, thang máy không phòng máy, thang máy nâng hàng, thang máy nhật, thang máy thái lan, thang máy xây dựng, thang máy Mitsubishi....
  chúng tôi phát triển và sáng tạo trong mọi điều kiện, chúng tôi sẵn sàng đón nhận những yêu cầu của quý khách để đưa ra được những tư vấn hợp lý về kỹ thuật xây dựng hố thang máy mới hoặc cải tạo lại hiệu quả và kinh tế nhất. Dịch vụ hậu mãi cũng là một khâu quan trọng và được công ty chúng tôi đặc biệt chú trọng đã và đang nâng cao không ngừng nhằm đảm bảo cho thang máy của quý khách luôn hoạt động trong tình trạng an toàn và ổn định nhất.
   
  TRÂN TRỌNG!                          
  ĐC: 4A ngách 40/60 Phố Tạ Quang Bửu - Bách Khoa - Hà Nội
  ĐT:   024. 38683211- Ms. Thùy - PKD
  LH: Mr. Cường (Giám đốc)   Mobile :   0913.230.706
  https://youtu.be/5ocZEFqLMbE
   
  Mail:  thangmaymitsubishi@gmail.com
  Website: http://thangmaymitsubishi.com
                 http://thangmaymaitam.com
                  http://thangmaymitsubishi.net.vn
                 


  Tags: #mua-ban #thang-máy-gia-đình #lắp-đặt-thang-máy #thang-máy #thang-máy-tải-khách
  Đăng bởi: thangmay456,10.10.17 8:03 trong diễn đàn: Các loại dịch vụ khác
 14. Tiêu chuẩn lắp đặt thang máy mitsubishi cho gia đình
  Với việc sử dụng công nghệ tiên tiến nhất thang máy Mai Tâm cho ra đời dòng thang máy Mitsubishi tiết kiệm năng lượng cho gia đình. Sử dụng các thiết bị thang máy gia đình từ chính hãng mitsubishi. hệ thống điều khiển nhập từ Mitsubishi nhật bản, Động cơ thang máy nhập khẩu từ Mitsubishi thái lan. Cabin thang máy sử dụng loại cabin sản xuất từ inox đài loan với độ dày 1,2li. Đáp ứng những nhu cầu khắt khe nhất về kỹ thuật trong quá trình lắp đặt và sản xuất thang máy. Tiêu chí của chúng tôi luôn là thiết bị an toàn và kỹ thuật lắp đặt thang máy tốt nhất, giá thành hợp lý nhất dành cho khách hàng.
  Topics tagged under thang-máy-tải-khách on Diễn đàn rao vặt - Đăng tin rao vặt miễn phí hiệu quả Clip_image002  Hố thang máy được thiết kế đạt chuẩn cần đáp ứng những nhu cầu gì và giá thành hố thang máy Mitsubishi rẻ nhất khi lắp thang máy gia đình bạn!
  Một bước rất quan trọng là thiết kế, khi xây dựng giếng thang cho thang máy gia đình. Việc này ảnh hưởng lớn đến sự lựa chọn các loại thang máy, lắp đặt thang máy và quá trình hoạt động như thế nào về sau? Với tải trọng phù hợp với những loại kích thước của hố thang máy khách nhau (chi tiết về tiêu chí trong việc xây dựng hố thang máy và giá thang máy tại trang web của chúng tôi). Do đó để tính toán lưu lượng sử dụng và vận chuyển cần xác định chính xác giúp bạn có lựa chọn xây dựng được một hố thang máy gia đình, thang máy mitsubishi hợp lý nhất.

  Ví dụ như: Bạn muốn lắp một chiếc thang máy Mitsubishi cho một nhà nghỉ 4-8 tầng, Tải trọng đủ để mỗi lần di chuyển là 6 người thì loại thang máy gia đình có tải trọng 450kg là phù hợp,do đó kích thước của hố thang máy sẽ là: 1600mm x 1600mm
  Topics tagged under thang-máy-tải-khách on Diễn đàn rao vặt - Đăng tin rao vặt miễn phí hiệu quả Clip_image003  – Hố thép: Toàn bộ kết cấu của hố thang của thang máy được làm bằng các loại thép hình (U,I,V).

  +Ưu điểm tốt nhất và lớn nhất của phương án thi công này là công nghệ thi công và lắp đặt thang máy nhanh chóng , có thể tối đa hóa diện tích thông thủy trong hố thang. lắp được cabin thang máy Mitsubishi phù hợp nhất cho gia đình.

   
  Địa chỉ:
  - Văn phòng giao dịch: Số 4A - 40/60 Phố Tạ Quang Bửu - Bách Khoa - Hà Nội
  - Điện thoại: (024).3868.3211                Fax: (024).3623.1494


  Tags:
  #thang-máy #thang-máy-gia-đình #thang-máy-tải-khách
  Đăng bởi: thangmay456,12.08.17 14:35 trong diễn đàn: Dịch vụ tại nhà
 15. Thang máy tiết kiệm diện tích        
  Ngày nay ở các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn...quỹ đất ngày một hạn hẹp, lượng dân cư, gia đình vào các thành phố này ngày càng nhiều, khiến cho diện tích sinh hoạt vốn đã chật hẹp nay còn gò bó hơn, chính vì vậy việc xây dựng của các ngôi nhà ngày càng cao để chiếm lĩnh không gian trên cao là một giải pháp cho các gia đình, các ngôi nhà ở thành phố.
  Nắm bắt được nhu cầu thiết yếu của xã hội công ty thang máy Mai Tâm chúng tôi cho ra đời dòng thang máy tiết kiệm diện tích, để đáp ứng nhu cầu sử dụng đi lại của gia đình thì thang máy gia đình mini tiết kiệm diện tích của chúng tôi có thể áp dụng cho các tòa nhà lên đến 10 tầng với lưu lượng mỗi lần lên xuống từ 3 đến 5 người, với diện tích bé như vậy thì có thể lắp đặt ngay vào giữa lòng của cầu thang bộ, đồng thời trang trí vách bằng kính chịu lực để tạo thành thang máy quan sát trong gia đình. Ngoài ra với tiết diện cabin bé nên dòng thang máy này cũng rất tiết kiệm điện, do chỉ vận hành với loại động cơ từ 2,2KW nên loại thang máy mini này sẽ phù hợp với tiêu dùng gia đình.
  Xã hội phát triển với nhu cầu cuộc sống ngày càng được nâng cao hơn thì thang máy cũng dần trở thành thiết bị thiết yếu tại các gia đình ở thành phố. Thang máy giúp con người di chuyển lên xuống nhẹ nhàng và an toàn, người già và trẻ em tránh được những bậc thang bộ nguy hiểm. Chính vì vậy để được tu vấn chi tiết cụ thể với từng gia đình có diện tích không gian sử dụng khác nhau xin quý khách hàng vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn qua số hotline: 091.3230.706  - Công ty thang máy Mai Tâm
  Địa chỉ:
  - Trụ sở: Số 8/2A, Ngõ Tự Do - Đại La - Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội
  - Văn phòng giao dịch: Số 4A - 40/60 Phố Tạ Quang Bửu - Bách Khoa - Hà Nội
  - Điện thoại: (024).3868.3211 Fax: (024).3623.1494  


  Tags:
  #thang-máy #thang-máy-tải-khách #thang-máy-gia-đình #lắp-đặt-thang-máy #thang-máy-chính-hãng
  Đăng bởi: thangmay456,12.08.17 14:24 trong diễn đàn: Dịch vụ tại nhà